งานสัมมนาส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1 ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสัมมนาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องแปซิฟิค 1 ชั้น 1 โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “ก่อสร้างไทย ร่วมใจพัฒนา ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในภาคตะวันออก ได้ทำความรู้จักสมาคมฯ และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาตอบข้อซักถามเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างภูมิภาคตะวันออก