การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล

เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR-DPIM 2560

 

บริษัท สุวลี จำกัด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ผังโครงสร้าง คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท สุวลี จำกัด

 

 

 

การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากการจัดทำโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท สุวลี จำกัด

 

การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

 

แผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

แผนการสื่อสาร

หมายเหตุ

วิธีการ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ถือหุ้น

สนทนากลุ่มย่อย

1 ครั้ง/เดือน

ฝ่ายบริหาร บริษัท สุวลี

ครวบครับภาศิวะมาศ/ศิวะมาศ

พนักงาน สนทนากลุ่มย่อย

ข่าวสารติดประกาศ

2 ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ CSR

พนักงาน

ชุมชน

ป้ายประกาศ

กล้องรับความคิดเห็น

ประชุมเสวนาชุมชน

1 ครั้ง/ปี

ฝ่ายบุคคล

คณะกรรมการ CSR

ชุมชนหมู่บ่นในหุบ

หมู่ 7

ผู้ใช้แร่

ติดประกาศ

กล้องรับความคิดเห็น

4 ครั้ง/ปี

ฝ่ายขาย

ฝ่ายบุคคล

คณะกรรมการ CSR

แพล้งยาง

แพล้นปูน

งานโครงการ สุวลี

ผู้รับเหมา

ประชุม

สนทนากลุ่มย่อย

1 ครั้ง/เดือน

ฝ่ายโรงโม่

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับเหมาตามทะเบียน

ผู้จัดหาวัตถุดิบ

สนทนากลุ่มย่อย

2 ครั้ง/ปี

แผนกจัดซื้อ

จัดหาวัตถุดิบหลัก

หน่วยงานรัฐ

ตรวจเช็คปฎิบัติตามกฏหมาย

2 ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ CSR

กรมอุตสาหกรรมและเทศบาลหนองข้างคอล

การสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่สุด

หัวข้อหลัก

(แนวคำถาม)

ต้องการให้สถานประกอบการดำเนินการอะไร

หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบอะไร

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการดำเนินงาน

(ทำอย่างไร)

ต่อสถานประกอบการ

ต่อพนักงานและชุมชน

5.1 การกำกับดูแลองค์กร:

 

ความโปร่งใสของการบริหารจัดการ

 

การใช้ทรัพยากรมนุษย์ /การเงิน /การใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสม

 

มีการสื่อสาร 2 ทางกับผู้มีส่วนได้เสีย

 

มีการติดตามการดำเนินงานขององค์กรเป็นระยะๆ

5.2 สิทธิมนุษยชน:

 

มีความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน

 

มีแผนรับมือกับสถานะ การที่มีความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิฯ

 

การยอมรับและเคารพต่อสิทธิฯของผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากองค์กร

5.3 การปฏิบัติด้านแรงงาน:

 

ให้การดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกว่า ทั้งด้านการปกป้องทางสังคม สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

 

ให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียม

5.4 สิ่งแวดล้อม:

 

การจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต

 

การใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พิจารณาลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการดำเนินงานขององค์กร

 

ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ/แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ต้องให้ฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ใกล้ชุมชน

ต้องลดฝุ่นละอองปลิวเข้าไปยังชุมชน

อาจจะเกิดการร้องเรียนจากชุมชน อาจจะเกิดโรคทางเดินหายใจแก่ชาวบ้านในชุมน จัดทำโครงการปลูกป่าฟื้นฟูป่า เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศและเป็นแนวต้นไม้ป้องกันฝุ่น
5.5 การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม:

 

การต่อต้านการคอรัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

 

เคารพต่อสิทธิ์ในทรัพย์สิน และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง

5.6 ประเด็นผู้ใช้แร่:

 

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร

 

การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้งานสินค้าหรือบริการ

 

การมีสัญญาหรือเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการซื้อขาย หรือใช้งานสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

 

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค

5.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน:

 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งใกล้ และไกล ในหัวข้อต่างๆ เช่น การสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม การมีสุขภาพที่ดี

 

การสร้างงาน และพัฒนาทักษะ

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

การสร้างรายได้

 

การลงทุนด้านสังคมต่างๆ

ชุมชนมีความต้องการพื้นทำกิจกรรมออกกำลังกาย

ชุมชนมีความต้องการมีบ่อน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง

มีความไม่ไว้วางใจระหว่างชุมชนและโรงโม่

ชุมชนเกิดปัญหาเรื่องน้ำใช้

ชุมชนเกิดปัญหาเรื่องยาเสพติด

ได้จัดทำโรงการอนุรักษ์ต้นน้ำเพื่อชุมชน และโครงการลานสุขภาพเพื่อชุมชนสดใส

   1.แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ โครงการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

1.ได้ฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นแนวป้องกันฝุ่นให้กับชุมชน

เป้าหมาย

(Output)

1.ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นแนวป้องกันฝุ่นให้กับชุมชน โดยจะปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น สนทะเล และต้นมะฮอกานีเป็นต้น ระยะ 2×2 เมตร สลับฟันปลาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยจำนวนต้นไม้ที่ปลูก 900 ต้น

หน่วยที่ใช้วัดเป้าหมาย 1.จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 900 ต้น ค่าที่วัดได้ในปัจจุบัน ไม่มี
ผลลัพธ์ของโครงการ

(Outcome)

1.ชุมชนมีคุณชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีระบบนิเวศในชุมชนสภาพแวดล้อมทางธรรมที่ดี

2.สามารถลดปริมาณฝุ่นที่จะเข้าไปยังชุมชนได้น้อยลง

3.ได้ทำตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของโครงการ

(Impact)

ชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในบริษัทมากขึ้น
ระยะเวลา เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560 งบประมาณ

49,500 บาท

คณะทำงาน คุณสุดใจ อุดม

คุณณัฐพล บุญมี

คุณสุชาวดี โคตรภูเวียง

คุณทองมี ภูเกษม

คุณคิม คุรุพจน์

คุณไพฑูรย์ บุญปลูก

คุณคาน สุขประเสริฐ

คุณลำพัน สืบเพ็ง

คุณบัณฑิต ทาทะสุทธิ์

คุณพัชรีย์ แสนแก้ว

คุณประเสริฐ พรมงคลรัตน์

ผู้จัดทำโครงการ

(คุณณัฐพล บุญมี)

วิศวกรเหมืองแร่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(คุณสุดใจ อุดม)

ผู้จัดการโรงโม่หิน สุวลี

ผู้อนุมัติโครงการ

(คุณศุภฤกษ์ ศิวะมาศ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวลี จำกัด

ภาพการดำเนินกิจกรรม

 

2.ส่งเสริมให้บุคลลากรมีจิตรอาสา รวมถึงการสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินที่มีต่อสังคม และชุมชน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

 

 3.ในส่วนของชุมชน

แผนการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำเพื่อชุมชน
วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเก่ากลับมาให้ชาวบ้านได้ใช้ใหม่

เป้าหมาย

(Output)

1.เพื่อเข้าไปปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แหล่งเก่าในชุมชนในหุบหมู่ 7 หนองข้างคอก ขนาดบ่อน้ำประมาณ 2,500 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ

หน่วยที่ใช้วัดเป้าหมาย 1.ทำการปรับปรุงพื้นที่บ่อน้ำเก่าในชุมชนหุบเป็นจำนวน 1 บ่อ ค่าที่วัดได้ในปัจจุบัน ไม่มี
ผลลัพธ์ของโครงการ

(Outcome)

1.ชุมชนหมู่บ้านในหุบได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณบ่อน้ำเก่าให้สวยงาน

ผลกระทบของโครงการ

(Impact)

ชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในบริษัทมากขึ้น
ระยะเวลา เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560 งบประมาณ

180,000 บาท

คณะทำงาน คุณสุดใจ อุดม

คุณณัฐพล บุญมี

คุณสุชาวดี โคตรภูเวียง

คุณทองมี ภูเกษม

คุณคิม คุรุพจน์

คุณไพฑูรย์ บุญปลูก

คุณคาน สุขประเสริฐ

คุณลำพัน สืบเพ็ง

คุณบัณฑิต ทาทะสุทธิ์

คุณพัชรีย์ แสนแก้ว

คุณประเสริฐ พรมงคลรัตน์

ผู้จัดทำโครงการ

(คุณณัฐพล บุญมี)

วิศวกรเหมืองแร่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(คุณสุดใจ อุดม)

ผู้จัดการโรงโม่หิน สุวลี

ผู้อนุมัติโครงการ  

(คุณศุภฤกษ์ ศิวะมาศ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวลี จำกัด


ภาพการดำเนินกิจกรรม

แชร์...